ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ Ο.Σ.Τ.Ο.Ε.


Προκειμένου να συνταχθεί για πρώτη φορά ένα ενημερωτικό ιστορικό σημείωμα – ενόψει και της προσεχούς επετείου για τα πενήντα (50) χρόνια της Ομοσπονδίας μας – πραγματοποιήθηκε σχετική έρευνα και από τα λίγα διαθέσιμα στοιχεία (υποτυπώδες αρχείο) προέκυψαν τα εξής:

1.   Η  ΑΦΕΤΗΡΙΑ                

Μια ομάδα συνταξιούχων συναδέλφων μας που προέρχονταν από διάφορες τράπεζες και αποτελείτο από τους Μελισσαρόπουλο, Τσαλίκη, Αναστασιάδη, Γαλάνη και Φοίφα ανέλαβε την πρωτοβουλία να προχωρήσει στη σύσταση Ομοσπονδίας στην οποίαν θα εντάσσονταν τόσο οι ήδη υφιστάμενοι σύλλογοι τραπεζικών συνταξιούχων όσο και εκείνοι που θα συσταθούν μελλοντικά. Ακολούθησαν τα παρακάτω βήματα:                                                                             

 • την 1 Μαΐου του 1963 συντάχθηκε το πρώτο καταστατικό το οποίο και εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμόν 19064 / 22.10.1963 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών,
 • η σύσταση της νέας αυτής οργάνωσης, με την επωνυμία «Ομοσπονδία Συνταξιούχων Τραπεζιτικών Υπαλλήλων», έγινε σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 281/1914 «Περί Σωματείων»,
 • η προσωρινή Διοίκηση της Ομοσπονδίας συγκροτήθηκε από τους παραπάνω πέντε (5) συναδέλφους οι οποίοι και συγκάλεσαν την πρώτη Γενική Συνέλευση (Συνέδριο) της οργάνωσης,
 • ακολούθησε η εκλογή του πρώτου πρόεδρου της Ομοσπονδίας μας του συναδέλφου Μελισσαρόπουλου ο οποίος ήταν μέλος του Συλλόγου Συνταξιούχων της Εθνικής Τράπεζας.

2.   Η  ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Δεν είναι απολύτως εξακριβωμένο το πόσοι και ποιοι πρόεδροι ακολούθησαν ούτε τα σημαντικότερα προβλήματα που αυτοί κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν. Πάντως σύμφωνα με ορισμένες συμμετοχές της Ομοσπονδίας μας σε διεθνείς διοργανώσεις εντοπίσθηκαν τα ακόλουθα αξιοποιήσιμα στοιχεία:

 • προς το τέλος της δεκαετίας του 1960 και τη δεκαετία του 1970, καταγράφεται ως πρόεδρος της Ομοσπονδίας μας ο συνάδελφος Π. Σερέφογλου,
 • στη δεκαετία του 1980 και στις αρχές της δεκαετίας του 1990 πρόεδρος της Ομοσπονδίας μας ήταν ο συνάδελφος Αγαμέμνων Τσουρέκης, πρόεδρος του Συλλόγου Συνταξιούχων της Αγροτικής Τράπεζας,
 • η πρώτη τροποποίηση του καταστατικού της ομοσπονδίας μας πραγματοποιήθηκε το 1994 και εγκρίθηκε στις 6/12/1994. Με την τροποποίηση αυτή, μεταξύ άλλων αυξήθηκε ο αριθμός των μελών του Δ.Σ. από 9 μέλη σε 13 και άλλαξε η επωνυμία  σε «Ο.Σ.Τ.Ο.Ε. – Ομοσπονδία Συνταξιουχικών Τραπεζικών Οργανώσεων Ελλάδος»,
 • από το 1995 μέχρι σήμερα πρόεδρος της Ομοσπονδίας μας είναι ο συνάδελφος Ιγνάτιος Πλιάκος, μέλος του Συλλόγου Συνταξιούχων Εθνικής Τράπεζας,
 • η δεύτερη τροποποίηση του καταστατικού της Ομοσπονδίας πραγματοποιήθηκε το 2006 και εγκρίθηκε στις 21/12/2006 από το Πρωτοδικείο Αθηνών. Στην τροποποίηση αυτή, μεταξύ άλλων, καθιερώθηκε η εκλογή συνέδρων – αντιπροσώπων για τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση συνταξιούχων.

3.   ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ             

Προκειμένου οι αναγνώστες του σημειώματος αυτού να έχουν μια όσο το δυνατόν πιο πλήρη εικόνα για την Ο.Σ.Τ.Ο.Ε., κρίθηκε αναγκαίο και σκόπιμο να παρατεθούν ορισμένα επί πλέον στοιχεία όπως τα παρακάτω:

 • στην Ομοσπονδία μας εντάχθηκαν, τα τελευταία χρόνια, δύο (2) ακόμα σύλλογοι συνταξιούχων και συνεπώς ο συνολικός αριθμός των πρωτοβάθμιων οργανώσεων που συμμετέχουν στην Ο.Σ.Τ.Ο.Ε., με την ιδιότητα του τακτικού μέλους, ανήλθε σε δεκατρία (13). Σήμερα η Ομοσπονδία μας εκπροσωπεί το σύνολο των  συνταξιούχων του χρηματοπιστωτικού τομέα της χώρας μας που υπερβαίνουν τους 40.000.
 • το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της Ο.Σ.Τ.Ο.Ε. αποτελείται από 13 τακτικά μέλη που εκλέγονται για τρία χρόνια από τη Γενική Συνέλευση (Συνέδριο). Στις τακτικές μηνιαίες συνεδριάσεις του Δ.Σ. καλούνται και συμμετέχουν και οι πρόεδροι ή οι αναπληρωτές τους προερχόμενοι από τους  Συλλόγους, που δεν έχουν εκλέξει μέλη τους στο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μας.

Με τη ρύθμιση αυτή επιτυγχάνεται: α) η άμεση επαφή όλων των συλλόγων μελών της Ομοσπονδίας μας με τη διοίκησή της, β) η διάχυση όλων των διαθέσιμων στοιχείων, γ) η γνωστοποίηση των αποφάσεων και των ενεργειών και δ) η ενεργή συμμετοχή και η εν γένει αμφίδρομη πληροφόρηση.

 • η Ομοσπονδία μας στεγάζονταν για πολλά χρόνια σε ένα γραφείο, που της είχε παραχωρήσει ο Σύλλογος Συνταξιούχων της Αγροτικής Τράπεζας στην οδό Αμερικής 6, 6ος όροφος. Η σημαντική αυτή συναδελφική φιλοξενία σε συνδυασμό με την εν γένει σώφρονα οικονομική διαχείριση, δημιούργησαν ένα αξιοσημείωτο αποθεματικό κεφάλαιο με το οποίο έγινε δυνατή η αγορά, το 2010, των νέων γραφείων της Ο.Σ.Τ.Ο.Ε., η αναδιαμόρφωση των χώρων τους και η μετεγκατάστασή της σ’ αυτά (οδός Πανεπιστημίου 34 και Ιπποκράτους 1, 2ος όροφος).
 • η εν γένει αυτόνομη λειτουργία της Ομοσπονδίας μας και η ίδια η ύπαρξή της βασίστηκε στην οικονομική της αυτοτέλεια η οποία εξασφαλίζεται μέχρι σήμερα από τις τακτικές ετήσιες εισφορές των Συλλόγων μελών της, το ύψος των οποίων είναι ανάλογο του αριθμού των εγγεγραμμένων μελών τους (φυσικά πρόσωπα).
 • αρχικά η Ο.Σ.Τ.Ο.Ε. ήταν μέλος της Γ.Σ.Ε.Ε. Όμως οι αντιπρόσωποί της στα συνέδρια της Συνομοσπονδίας δεν είχαν δικαίωμα ψήφου. Το γεγονός αυτό οδήγησε την Ομοσπονδία μας σε αναζήτηση άλλης μορφής συμμετοχής και έκφρασης σε τριτοβάθμιο επίπεδο. Για το σκοπό αυτό πρωτοστάτησε στη δημιουργία μιας τριτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης συνταξιούχων (την Α.Γ.Σ.Σ.Ε.) Το δύσκολο αυτό εγχείρημα βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη.
 • τα τελευταία χρόνια, λόγω των συνεχών, σκληρών και άδικων καταιγιστικών «μέτρων», που εφάρμοσαν οι κυβερνώσες μαριονέττες της τρόικα, κατά των κατοχυρωμένων ασφαλιστικών μας δικαιωμάτων, η Ο.Σ.Τ.Ο.Ε. προετοίμασε, οργάνωσε και ανέπτυξε τους αγώνες της προς κάθε δυνατή κατεύθυνση (συνδικαλιστική, δικαστική, πολιτική, κοινωνική, διεθνή κ.τ.λ.). Και συγκεκριμένα:

α)  Πραγματοποίησε σημαντικό αριθμό ενημερωτικών συγκεντρώσεων στην Αθήνα, και σε αρκετές πόλεις της περιφέρειας στις οποίες προσήλθαν πολλοί συνάδελφοι οι οποίοι εκδήλωσαν με τον τρόπο αυτό το ενδιαφέρον τους για τις τρέχουσες εξελίξεις που ξεθεμελιώνουν ολόκληρο το πλαίσιο των θεσμοθετημένων ασφαλιστικών μας δικαιωμάτων.

β) Για τη δυναμική διεκδίκηση των αιτημάτων μας, πραγματοποίησε στην Αθήνα μικρό αριθμό πορειών – διαδηλώσεων (λόγω δυσκολιών στο συντονισμό των Συλλόγων μελών της). Πάντως αξιοσημείωτη ήταν η συγκέντρωση και η πορεία προς το Υπουργείο Εργασίας που πραγματοποιήθηκε στις 28/4/2010, καλύφτηκε τηλεοπτικά από τη γαλλόφωνη ελβετική τηλεόραση και αναμεταδόθηκε στις 3/5/2010 από το παγκόσμιο κανάλι της γαλλοφωνίας «TV5» με αποδέκτες 180.000.000 τηλεθεατές.  Παράλληλα η Ομοσπονδία μας συμμετείχε σε όλες σχεδόν τις συγκεντρώσεις και τις διαδηλώσεις που οργανώθηκαν είτε από τους Συλλόγους μέλη της είτε από ευρύτερες συνδικαλιστικές οργανώσεις (εργαζομένων).

γ) Πραγματοποίησε σειρά προσφυγών στη δικαιοσύνη είτε προκειμένου να κριθούν   αντισυνταγματικοί ορισμένοι αντισυνταξιουχικοί νόμοι είτε πιλοτικά για να κριθεί παράνομη η εφαρμογή τους.

δ) Πραγματοποίησε μεγάλο αριθμό παρεμβάσεων υπέρ των Συλλόγων μελών της κατά την εκδίκαση προσφυγών τους στη δικαιοσύνη για διεκδικήσεις που αφορούσαν τους συναδέλφους μέλη τους.

ε) Επεδίωξε και υλοποίησε σημαντικό αριθμό επαφών με τους καθ’ ύλη αρμόδιους Υπουργούς και Γενικούς Γραμματείς (εργασίας, οικονομικών, υγείας κ.τ.λ.), με τα πολιτικά κόμματα, με την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών και με τους επικεφαλής ασφαλιστικών ταμείων, για την παρουσίαση και την επίλυση των προβλημάτων που απασχολούν τους συναδέλφους του κλάδου μας.

στ) Σχετικά με τις Διεθνείς Δραστηριότητες της Ομοσπονδίας μας, βλέπε στην επόμενη θεματική ενότητα Νο 4 (Η διεθνής παρουσία της Ο.Σ.Τ.Ο.Ε.).          

 • η Ομοσπονδία μας με την πολυσήμαντη δραστηριότητα που έχει αναπτύξει, πέτυχε  την αναγνώρισή της από κυβέρνηση, κόμματα, διοικητές τραπεζών, προέδρους ασφαλιστικών οργανισμών, διεθνείς συνδικαλιστικές οργανώσεις κ.τ.λ.

 

4.  Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ Ο.Σ.Τ.Ο.Ε.

Η έξοδος της Ομοσπονδίας μας στα διεθνή συνταξιουχικά συνδικαλιστικά δρώμενα ξεκίνησε, κατά πάσα πιθανότητα, το 1971 με τη συμμετοχή της στην ίδρυση της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γήρατος (International Federation on Ageing – I.F.A.).

Ακολούθησαν και άλλες συμμετοχές της Ομοσπονδίας μας σε αντίστοιχες διεθνείς διοργανώσεις όπως ήταν το Παγκόσμιο Συνέδριο Γήρατος στη Βιέννη το 1982 και το Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηλικιωμένων (Eurolink Age) στην Αθήνα το 1988.

Στις 30 & 31 Μαρτίου του 1992 πραγματοποιήθηκε στο Λουξεμβούργο η συνεδρίαση του «Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου των Ηλικιωμένων» στο οποίο συμμετείχαν συνταξιούχοι από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την Ελλάδα εκπροσώπησαν ο τότε πρόεδρος της Ο.Σ.Τ.Ο.Ε., αείμνηστος Αγαμέμνων Τσουρέκης, ο σημερινός πρόεδρός της συνδ. Ιγνάτιος Πλιάκος, η συνδ. Ελένη Σπανού και ο κ. Βασίλης Πριόβολος. Το σημαντικότερο από τα πορίσματα και ψηφίσματα της διοργάνωσης αυτής ήταν ο Ευρωπαϊκός Χάρτης των Ηλικιωμένων. Ο χάρτης αυτός των δικαιωμάτων των ευρωπαίων συνταξιούχων επιδόθηκε στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή κτλ.).

Από τις αρχές του 2005 μέχρι σήμερα η Ομοσπονδία μας είναι τακτικό μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Συνταξιούχων και Ηλικιωμένων (Fédération Européenne des Retraités et des Personnes Agées – F.E.R.P.A.). Η F.E.R.P.A. εδρεύει στις Βρυξέλλες, έχει 10.000.000 ενεργά μέλη και εκπροσωπεί τα 90.000.000 των συνταξιούχων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Ο.Σ.Τ.Ο.Ε. εκπροσωπείται στις συνεδριάσεις των οργάνων της F.E.R.P.A. από τον πρόεδρό της συνδ. Ιγνάτιο Πλιάκο και/ή τον εξουσιοδοτημένο για τις Διεθνείς Σχέσεις της Ομοσπονδίας μας σήμερα Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα συνδ. Ιωάννη Μυλωνά. Ειδικότερα εκπροσωπηθήκαμε στα δύο τελευταία Συνέδριά της (2 συμμετοχές), στις τακτικές εξαμηνιαίες συνεδριάσεις της ολομέλειας της Εκτελεστικής Επιτροπής (14 συμμετοχές), σε επιτροπές, διεθνείς διοργανώσεις, σεμινάρια κτλ. (11 συμμετοχές). 

Η ανάπτυξη των παραπάνω διεθνών δραστηριοτήτων από την Ομοσπονδίας μας είχε ως αποτέλεσμα την αναγνωρισημότητά της και σε διεθνές επίπεδο. Για τον λόγο αυτόν:

α) υπήρξαν πολλές προσκλήσεις συμμετοχής σε διάφορες ευρωπαϊκές διοργανώσεις,

β) η F.E.R.P.A., μετά από εισήγηση της Ο.Σ.Τ.Ο.Ε., έστειλε, τον Μάρτιο του 2012, ακόμα ένα έντονο διάβημα – ψήφισμα στην ελληνική κυβέρνηση για τις μειώσεις των συντάξεων στη χώρα μας,  

γ) ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Μ. Σούλτς όταν ήλθε στην Ελλάδα (Φεβρουάριος του 2012) κάλεσε την Ο.Σ.Τ.Ο.Ε. και συζήτησε μαζί μας τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι έλληνες συνταξιούχοι εξ’ αιτίας της επιβολής των μνημονίων (Βλέπε δελτίο τύπου Νο 2/2012) και

δ) αντιπροσωπία από το Ενωμένο Βασίλειο (U.K.) αποτελούμενο από βουλευτές του εργατικού κόμματος, δημοτικούς συμβούλους της πόλης του Λονδίνου, συνδικαλιστές οργανώσεων εργαζομένων και συνταξιούχων (μεταξύ των οποίων και η κα Dot Gibson Γεν. Γραμματέας μεγάλης ομοσπονδίας βρετανών συνταξιούχων μέλος της F.E.R.P.A.), συναντήθηκε (Μάρτιος του 2012) στα γραφεία της Ομοσπονδίας μας με τον πρόεδρο και μέλη του Δ.Σ. προκειμένου να ενημερωθεί για τις μειώσεις στις συντάξεις μας, για τη δραματική υποβάθμιση του επιπέδου διαβίωσης και τη διάλυση του κοινωνικού ιστού στη χώρα μας. Η αντιπροσωπία εξέφρασε την αλληλεγγύη και τη συμπαράστασή της στους σκληρά δοκιμαζόμενους Έλληνες συνταξιούχους, δεσμεύτηκε να προωθήσει στη χώρα της και στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα τα αιτήματά μας και τόνισαν την ανάγκη για κοινούς αγώνες σε όλη την Ευρώπη (Βλέπε δελτίο τύπου Νο 3/2012).         

 

5.  Η Ο.Σ.Τ.Ο.Ε. ΣΤΙΣ ΕΠΑΛΞΕΙΣ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ)

Η Ομοσπονδία μας, για να ανταποκριθεί στις σημερινές πολύ δύσκολες συνθήκες,   και να αντιμετωπίσει τα καυτά προβλήματα που ταλανίζουν τον κλάδο μας, αναβαθμίζει τις οργανωτικές και λειτουργικές της δομές και εγκαινιάζει νέους τρόπους επικοινωνίας με τα μέλη της και άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις. Προς αυτήν την κατεύθυνση: α) βελτιώνει την εκδοτική της δραστηριότητα (Τραπεζικός Κόσμος), β) δημιουργεί ιστοσελίδα με ενδιαφέρουσα και επίκαιρη ενημερωτική ύλη, γ) συντονίζει αποφασιστικά τις ενέργειες των 13 Συλλόγων μελών της και δ) επιδιώκει, σε συνεργασία με άλλες ομοσπονδίες συνταξιούχων, τη δημιουργία κινήματος συνταξιούχων (και ενδεχομένως κόμματος αγανακτισμένων συνταξιούχων) προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τις άθλιες συνθήκες εξαθλίωσης που βιώνουν οι συνταξιούχοι από τα συνεχή άδικά εξευτελιστικά και αντισυνταξιουχικά «μέτρα».

Σε συνέχεια των παραπάνω αξιοσημείωτη είναι και η επεξεργασία και διαμόρφωση ενός ενδεικτικού επικαιροποιημένου διεκδικητικού πλαισίου αιτημάτων όπως το παρακάτω:

 

ΤΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ Ο.Σ.Τ.Ο.Ε.

 

 • Η έντοκη αναδρομική αναπροσαρμογή (αύξηση) αντί της μείωσης των συντάξεών μας.
 • Η κατάργηση του πλαφόν στη μηνιαία σύνταξη παλαιών και νέων συνταξιούχων.
 • Η δημιουργία ενός βιώσιμου Ενιαίου Επικουρικού Ταμείου όλων των Εργαζομένων και των Συνταξιούχων στις Τράπεζες χωρίς διακρίσεις μεταξύ παλαιών και νέων ασφαλισμένων με καταστατικό και κανονισμό λειτουργίας και εισφορές Εργαζομένων και Τραπεζών.
 • Η διασφάλιση της τριμελούς χρηματοδότησης (2/9, 4/9, 3/9) και του δημόσιου χαρακτήρα της Κοινωνικής Ασφάλισης.
 • Ο συνυπολογισμός του επιδόματος ευθύνης στη σύνταξη όπως στο Δημόσιο Τομέα.
 • Η άμεση κατάργηση της περικοπής των Δώρων, του Επιδόματος Αδείας και ο απαράδεκτος μηδενισμός τους σε όσους είναι κάτω των 60 ετών.
 • Η άμεση εφαρμογή της απόφασης 4/2007 του Α.Ε.Δ. για την καταβολή των διαφορών στο εφ’ άπαξ και η επαναφορά της εργοδοτικής εισφοράς στο εφάπαξ.
 • Η  άμεση επαναχορήγηση του Επιδόματος Εθνικής Αντίστασης.
 • Η άμεση κατάργηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Α.Σ.) που είναι η νέα ονομασία του παλαιού ΛΑΦΚΑ (ο οποίος είχε ήδη κριθεί στο παρελθόν ως αντισυνταγματικός) καθώς και όλων άλλων νόμων (όπως ο Ν. 4024/11) που μείωσαν τις συντάξεις μας. 
 • Η – σε συνδυασμό με τα παραπάνω – αντιμετώπιση της κάθετης μείωσης της αγοραστικής δύναμης των συντάξεών μας, που έχει φέρει σε απόγνωση, εξαθλίωση, κατάθλιψη και αγανάκτηση τους συναδέλφους μας συνταξιούχους καθώς και όλο τον Ελληνικό λαό (παρεμβάσεις για μείωση των τιμών προϊόντων και υπηρεσιών – εκπτωτικές κάρτες για τα μέλη μας κ.τ.λ.).   
 • Η κατάργηση της φορολογίας της σύνταξης με δεδομένο ότι αυτή δεν αποτελεί πρωτογενές εισόδημα ή σε κάθε περίπτωση η δραστική ελάφρυνση της φορολογίας των συντάξεων και η χωριστή φορολόγηση της επικούρησης με ειδικό συντελεστή (να μην αθροίζεται δηλαδή στη σύνταξη).
 • Το κούρεμα των στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων των συναδέλφων μας (ανάλογο με το πραγματικό ποσοστό των περικοπών των συντάξεών μας). Παράλληλα διεκδικούμε, κατά περίπτωση, τη μείωση του επιτοκίου, τη μείωση του ποσού των δόσεων, τη δυνατότητα παρεμβολής άτοκης περιόδου χάρητος για δύο τουλάχιστον χρόνια κ.τ.λ..
 • Η εξασφάλιση υπηρεσιών υγείας υψηλού επιπέδου για όλους τους συναδέλφους μας.
 • Η  αποκατάσταση των αδικιών του παρελθόντος και ο σεβασμός όλων των Σ.Σ.Ε.
 • Η συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές διαφόρων φορέων και οργάνων στους οποίους λαμβάνονται αποφάσεις που αφορούν άμεσα ή έμμεσα τους συνταξιούχους.

 

Κάτω από τις πρόσφατες ολέθριες εξελίξεις, εμείς οι Έλληνες Συνταξιούχοι, αλληλέγγυοι με όλους τους άλλους μη προνομιούχους Ευρωπαίους πολίτες, δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να συσπειρωθούμε, να δυναμώσουμε τους συλλογικούς και κοινωνικούς μας δεσμούς, να ανασυνταχτούμε και να προετοιμάσουμε την ΑΝΥΠΟΧΩΤΗΤΗ, ΔΥΝΑΜΙΚΗ, ΜΑΖΙΚΗ και ΚΑΘΟΛΙΚΗ μας ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ κατά της οικονομικής και πολιτικής κατοχής της τρόικα, των οικονομικά ισχυρών και των ντόπιων λακέδων τους οι οποίοι επιχειρούν να μας γυρίσουν στον εργασιακό και κοινωνικό μεσαίωνα.

    

                                                                                            Αθήνα,  Μάϊος  2012

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Σ.Τ.Ο.Ε.

Ο Πρόεδρος:  ΙΓΝΑΤΙΟΣ Σ. ΠΛΙΑΚΟΣ,  Ο  Αναπλ. Γενικός Γραμματέας:  ΙΩΑΝΝΗΣ Α.ΜΥΛΩΝΑΣ