Ανακοίνωση Συλλόγου Συνταξιούχων Αγροτικής Τραπέζης Της Ελλάδος – 27.4.2018

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

27.4.2018

ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΛΕΜ

Με δεδομένο ότι πρώτον οι εν ενεργεία Συνάδελφοι έπαψαν να
καταβάλλουν εισφορές στο ΤΥΠΑΤΕ από τον Αύγουστο 2012 και οι
Συνταξιούχοι από τον Ιούνιο 2013 και δεύτερον ότι όλη πλέον η περιουσία
του ΤΥΠΑΤΕ έχει περιέλθει στον ΕΛΕΜ επί της οποίας έχουν αναμφίβολα
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ και οι Συνταξιούχοι, ο Σύλλογος απέδειξε με έγγραφο που
υπέβαλε στο Δ.Σ. του ΤΥΠΑΤΕ και στη Δ.Ε. του ΕΛΕΜ ότι οι υποχρεωτικές
ασφαλιστικές μας εισφορές ΔΕΝ συνέβαλαν στη δημιουργία της περιουσίας
του ΕΛΕΜ, γεγονός που αιτιολογεί την ισότιμη συμμετοχή ΟΛΩΝ μας σε
ΟΛΑ τα όργανα του ΤΥΠΑΤΕ – ΕΛΕΜ σύμφωνα με όσα αναπτύσσουμε στο
ακόλουθο έγγραφό μας :

1. Κατά τα άρθρα 69 και 127 του ισχύ Νόμου έχοντος Οργανισμού της
ΑΤΕ, μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του ’80, η Τράπεζα ενίσχυε και τον
ΕΛΕΜ κυρίως για την κάλυψη των ανοιγμάτων του.

2. Με τις ως άνω παροχές της ΑΤΕ, το Αποθεματικό Κεφάλαιο του ΕΛΕΜ,
κατά τη διετία 1980-1981 ανήλθε σε 71.888,08 Ευρώ, κατά μέσον όρο,
όπως προκύπτει από τον Ισολογισμό της 31.12.1981.

3. Κατά τη διετία 1983-1984, η ΑΤΕ θέσπισε νέες διατάξεις στα δύο ως
άνω άρθρα του Οργανισμού της, με τις οποίες ενίσχυε αποφασιστικά
την Κεφαλαιακή Επάρκεια των Ασφαλιστικών Οργανισμών του
Προσωπικού της και ειδικότερα του ΕΛΕΜ.

4. Με τις παροχές αυτές, τα Ίδια Κεφάλαια του ΕΛΕΜ αυξάνονταν
συνεχώς, ώστε κατά τη διετία 2005-2006 να έχουν διαμορφωθεί στο
ύψος των 137.167.568,76 Ευρώ, κατά μέσον όρο, όπως προκύπτει
από τον Ισολογισμό του Ασφαλιστικού αυτού Οργανισμού της
31.12.2006.
5. Η ΤΕΡΑΣΤΙΑ, [κατά 137.095.680,68 Ευρώ], ΑΥΞΗΣΗ των
Κεφαλαίων του ΕΛΕΜ, μέσα σε 25 χρόνια, [ήτοι μέση αύξηση κατά
5.483.827,23 Ευρώ το χρόνο], είναι αποτέλεσμα των ως άνω
νεώτερων παροχών που θέσπισε η ΑΤΕ και των αποδόσεων των
πλεονασμάτων τους σε ετήσια βάση, ΚΑΙ ΟΧΙ των νόμιμων
εισφορών εργοδότη και ασφαλισμένου, οι οποίες ΥΠΟΛΕΙΠΟΝΤΑΝ
των καταβαλλομένων Επικουρήσεων κατά 46,40%.

6. Το ΓΕΓΟΝΟΣ αυτό επιβεβαιώνεται πλήρως από τα στοιχεία των δύο
Πινάκων του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης του ΕΛΕΜ κατά
την τριετία 2004-2006, οπότε ολοκληρώθηκε εκείνος ο κύκλος της
λειτουργίας του, κατά την υπ’ αριθ. 2199/2010 Απόφαση της
Ολομέλειας του ΣτΕ.

Πράγματι, το σύνολο των εισφορών Εργοδότη, Ασφαλισμένων,
Διαδοχικής Ασφάλισης και Συνταξιούχων ανερχόταν, κατά την τριετία
αυτή, στο ποσό των 76.013,19 Ευρώ.

Κατά την ίδια, όμως, τριετία, το σύνολο των παροχών Επικούρησης και
Διαδοχικής Ασφάλισης που κατέβαλε ο ΕΛΕΜ, ανερχόταν στο ποσό
των 141.831,89 Ευρώ.

Το ΕΛΛΕΙΜΜΑ των 65.818,70 Ευρώ στην τριετία αυτή
ΥΠΕΚΑΛΥΦΘΗΚΕ από το σύνολο των ως άνω πρόσθετων παροχών
της ΑΤΕ και των προσόδων της περιουσίας του ΕΛΕΜ, ύψους
74.674,86 Ευρώ.

7. Το ΓΕΓΟΝΟΣ δε ότι το σύνολο των υποχρεωτικών εισφορών
εργοδότη και ασφαλισμένων ΑΝΑΛΩΝΟΤΑΝ πλήρως, αν όχι σε
μηνιαία βάση, οπωσδήποτε σε ετήσια βάση, για την καταβολή των
Επικουρήσεων της αντίστοιχης περιόδου, δεν αφήνει περιθώριο ούτε
για την πλέον απειροελάχιστη αμφιβολία ότι το ΚΕΦΑΛΑΙΟ του
ΕΛΕΜ, κατά τα τελευταία ως άνω 25 χρόνια της λειτουργίας του,
ΔΕΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΕ με τις υποχρεωτικές εισφορές εργοδότη
και ασφαλισμένων.

8. Συνεπώς, καθίσταται αδιστάκτως βέβαιο ότι το Κεφάλαιο του ΕΛΕΜ
έχει διαμορφωθεί από τις ως άνω περιγραφείσες νόμιμες παροχές της
ΑΤΕ και τις προσόδους των πλεονασμάτων τους, με ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
την ενίσχυση του ΕΛΕΜ, χάρις εκείνων των υπαλλήλων της, οι οποίοι
συνταξιοδοτήθηκαν ΠΡΙΝ την 31.12.2006 και σε ηλικία
ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ εκείνης των 65 ετών.

9. Με το δεδομένο αυτό, η ΜΗ ΙΣΟΤΙΜΗ συμμετοχή των
Συνταξιούχων στο Δ.Σ. του ΤΥΠΑΤΕ και στη Δ.Ε. του ΕΛΕΜ όχι
μόνο στερείται οποιουδήποτε ηθικού ερείσματος, αλλά και
παραβιάζει κατάφωτα κάθε έννοια δικαίου.

10. Εξ’ άλλου, δεν πρέπει να παραγνωρίζεται ότι η άσκηση του
δικαιώματος του Συνεταιρίζεσθαι ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να προσκρούει
σε διακρίσεις, για οποιαδήποτε κατάσταση, όπως εκείνη της
συνταξιοδότησης, κατ’ άρθρα 11 και 14 της ΕΣΔΑ, [βλ. ΣτΕ (Ολομ.)
2199/2010, σκέψη 15].

Με τα δεδομένα αυτά, το Δ.Σ. του Συλλόγου ΖΗΤΑ την άμεση τροποποίηση
του Καταστατικού του ΤΥΠΑΤΕ και του Κανονισμού του ΕΛΕΜ, για την
ΙΣΟΤΙΜΗ συμμετοχή των Συνταξιούχων, σε ΟΛΑ ανεξαιρέτως τα Όργανα
του ΤΥΠΑΤΕ και του ΕΛΕΜ.

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ