Τελευταίες Ανακοινώσεις


Η Ομοσπονδία Συνταξιουχικών Τραπεζικών Οργανώσεων Ελλάδος (Ο.Σ.Τ.Ο.Ε.), διανύει ήδη τον εξηκοστό (60) χρόνο συνεχούς λειτουργίας της, καθώς έχει ιδρυθεί το 1963. Είναι η δευτεροβάθμια συνδικαλιστική Ένωση νομίμως καταχωρημένη στο βιβλίο σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών με Α.Μ. 546. Μέλη της είναι τα πρωτοβάθμια σωματεία των συνταξιούχων τραπεζικών, εκπροσωπεί δε το σύνολο των συνταξιούχων τραπεζοϋπαλλήλων σε πανελλαδικό επίπεδο. Οι εκλογές για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου διεξάγονται κάθε τρία χρόνια συμμετέχουν δε σε αυτές οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι των ταμιακώς ενήμερων συλλόγων-μελών.

Βασικοί σκοποί της Ομοσπονδίας είναι:

  1. Ο Συντονισμός της δράσης των σωματείων – μελών της για την μελέτη προστασία και προώθηση των οικονομικών, ασφαλιστικών και κοινωνικών συμφερόντων των συνταξιούχων των τραπεζών.
  2. Η αλληλεγγύη, αλληλοβοήθεια και συναδέλφωση των συνταξιούχων του κλάδου και των άλλων συνταξιούχων και εργαζόμενων με βάση τα επαγγελματικά τους συμφέροντα και,
  3. Η με κάθε νόμιμο μέσο η προαγωγή των εν γένει οικονομικών συμφερόντων των συνταξιούχων τραπεζικών.

Προκειμένου δε, να επιτύχει τους σκοπούς της η Ομοσπονδία:

  1. Οργανώνει και συντονίζει τους αγώνες των Συλλόγων-Μελών της συνεργαζόμενη με αντίστοιχες οργανώσεις της Ελλάδος και του Εξωτερικού (είναι μέλος της Πανευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Συνταξιούχων και Ηλικιωμένων- F.E.R.P.A.), την Ο.Τ.Ο.Ε. και την ΓΣ.Ε.Ε.
  2. Φροντίζει για τη δημιουργία εντευκτηρίων, βιβλιοθηκών και παρακολουθεί την εφαρμογή των καταστατικών των διαφόρων Τραπεζικών Ασφαλιστικών Ταμείων, την ασφαλιστική νομοθεσία, ασκεί αγωγές, παρεμβάσεις κλπ που αφορούν στην προστασία και τη διεκδίκηση των συμφερόντων των τραπεζικών συνταξιούχων
  3. Για τα θέματα που αφορούν τους συνταξιούχους, ενημερώνει με κάθε πρόσφορο μέσο, τα μέλη της, ή και την κοινή γνώμη, ή/και τους συνδικαλιστικούς φορείς στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.
  4. Παρέχει κάθε αναγκαία βοήθεια στις οργανώσεις–μέλη της.
  5. Αγωνίζεται για την ενότητα του συνδικαλιστικού κινήματος.

Από την παράθεση των ανωτέρω, καθίσταται προφανές ότι η Ο.Σ.Τ.Ο.Ε. έχοντας ως μέλη πρωτοβάθμια σωματεία που συνολικά αριθμούν περισσότερους από 50.000 συνταξιούχους αποτελεί το βασικό όργανο διεκδίκησης και προώθησης των θεμάτων που απασχολούν τους Συνταξιούχους υπαλλήλους ΟΛΩΝ των Τραπεζών. Η ενότητα όλων των συνταξιούχων το ζητούμενο προκείμενου να διεκδικήσουμε όλοι μαζί την αποκατάσταση των απωλειών και να αποκρούσουμε τις προσπάθειες περαιτέρω αποδυνάμωσης των έτσι και αλλιώς πενιχρών παροχών μας.

Οι προγονοί μας έλεγαν «Εν τη ενώσει η ισχύς». Ο δρόμος της ενότητας και της συσπείρωσης είναι σήμερα περισσότερο αναγκαίος από κάθε άλλη φορά.